Oyun

Mount & Blade II: Bannerlord Bayrak Tasarımları

Türk Devletlerinin Bayraklarını Sancak Yapma Rehberi

Bu rehberi geçmişten günümüze Türk Devletlerinin bayraklarını sancak olarak taşımak isteyenler için hazırladık. Kullanmak istediğiniz bayrağın altındaki kodu kopyalayın, sefer haritasında B’ye basarak sancak düzenleme ekranını açın ve Ctrl+V tuşlarını kullanarak kodu yapıştırın. Sancak bayrağın şeklini alacaktır. Oyun kendi içindeki semboller dışında işaret kabul etmediği için bazı devletlerin bayrakları bulunmuyor. Oyunda mevcut simgelerle yapılabileceğini düşündüğünüz bayrak olursa yorum yapabilirsiniz. Mount & Blade II: Bannerlord bayrak tasarımı oldukça zevkli bir işlemdir. Krallığınız bayrağını kendi zevkinize göre tasarlayıp kullanabilirsiniz.

Türkiye Bayrağı: 

11.142.142.1836.1836.774.828.0.0.-30.516.140.140.193.188.948.722.1.0.17.427.140.140.396.410.676.744.1.0.-90

Bannerlord Türkiye bayrağı

Kayı Boyu Sancağı:
11.12.12.1836.1836.752.836.0.0.-30.532.140.140.474.491.783.742.1.0.0.513.12.12.249.344.776.476.0.0.180.510.140.140.

478.170.603.744.1.0.90.510.140.140.478.170.943.744.1.0.90

Bannerlord kayı boyu sancağı

Osmanlı İmparatorluğu:
11.148.148.1836.1836.740.842.0.0.-30.427.140.140.506.543.676.740.0.0.-90.503.148.142.458.473.807.738.0.0.0.515.

140.140.231.225.946.722.0.0.0.515.140.140.231.225.945.722.0.0.-44

Bannerlord Osmanlı bayrağı tasarımı

Osmanlı İmp.-Alternatif:
11.142.148.1836.1836.740.842.0.0.-30.427.140.140.280.300.892.778.0.0.-90.427.140.140.280.300.617.918.0.0.-90.

427.140.140.280.300.617.598.0.0.-90

Bannerlord osmanlı tasarımı

Osmanlı Alternatif-2:
11.148.2.1836.1836.740.842.0.0.-30.427.84.84.280.300.873.778.0.0.-90.427.84.84.280.300.598.918.0.0.-90.427.84.140.

280.300.598.598.0.0.-90

Bannerlord osmanlı bayrağı tasarımı

Büyük Selçuklu Devleti:
11.140.73.1836.1836.752.836.0.0.-30.101.140.140.632.560.768.768.0.0.0.311.116.116.819.384.842.852.0.1.0

Bannerlord büyük selçuklu devleti bayrağı

Timurlar:
11.140.116.1836.1836.752.836.0.0.-30.503.145.145.245.245.767.926.0.1.0.503.145.145.245.245.608.653.0.1.0.503.145.145.

245.245.927.653.0.1.0

Bannerlord timur bayrağı

Altın Orda Devleti:
11.140.140.1836.1836.752.836.0.0.-30.428.83.83.290.290.768.610.0.0.0.503.103.76.290.290.768.918.0.1.0.449.116.116.

290.290.768.918.0.1.0

Bannerlord altın orda devleti bayrağı

Avrupa Hun Devleti:
11.140.140.1836.1836.752.836.0.0.-30.104.143.116.572.535.768.763.0.0.0.340.143.116.176.143.768.517.0.1.0

bannerlord avrupa hun devleti bayrağı

Avarlar:
11.140.129.1836.1836.752.836.0.0.-30.128.116.116.628.400.795.718.0.0.0

Bannerlord avarlar bayrak tasarımı

Ak Hunlar:
11.140.140.1836.1836.752.836.0.0.-30.516.143.116.194.180.570.941.0.0.0.516.143.116.194.180.570.736.0.0.0.516.143.116.

194.180.570.532.0.0.0

Bannerlord ak hunlar bayrak tasarımı

Göktürkler:
11.89.73.1841.1803.670.878.0.0.0.505.126.6.573.610.766.742.0.1.90.505.73.73.198.857.460.769.0.1.130.512.73.73.256.

787.554.987.0.1.234.505.73.73.266.247.1069.590.0.1.0.505.73.73.198.503.1019.941.0.1.270.506.126.126.179.395.936.805.

0.1.94.505.73.73.193.470.682.1075.0.1.135.505.73.73.68.147.909.640.0.1.50.505.73.73.128.112.1093.785.0.1.151.505.73.73.

970.247.702.548.0.1.180.504.126.2.78.137.778.624.1.1.1.504.126.2.78.137.808.630.1.1.-4.506.126.126.198.217.807.706.0.1.

89.504.73.73.50.35.855.702.0.0.0.505.73.73.40.54.1069.706.0.1.33.504.73.73.35.35.989.791.0.0.0.504.73.73.34.37.958.

791.0.0.0.504.73.73.34.37.973.813.0.0.180.504.73.73.34.37.937.813.0.0.180.504.73.73.34.37.909.813.0.0.180.504.73.73.

34.37.880.813.0.0.180.504.73.16.34.37.924.791.0.0.0.504.73.16.34.37.896.791.0.0.0.510.73.16.30.114.863.807.0.0.46.510.

73.73.47.76.1007.804.0.0.175.510.73.73.28.67.1003.802.0.0.0.510.73.73.132.207.1009.875.0.0.254.510.73.73.132.727.1036.

873.0.0.216.510.73.73.132.727.1100.813.0.0.216.510.73.73.132.727.492.1013.0.0.216

Bannerlord Göktürkler bayrak tasarımı

Göktürkler-Alternatif:
11.89.73.1841.1803.670.878.0.0.0.505.126.6.573.610.766.593.0.1.90.505.73.73.198.857.460.620.0.1.130.512.73.73.256.

787.554.838.0.1.234.505.73.73.266.247.1069.441.0.1.0.505.73.73.198.503.1019.792.0.1.270.506.126.126.179.395.936.

656.0.1.94.505.73.73.193.470.682.926.0.1.135.505.73.73.68.147.909.491.0.1.50.505.73.73.128.112.1093.636.0.1.151.505.

73.73.970.247.702.399.0.1.180.504.126.2.78.137.778.475.1.1.1.504.126.2.78.137.808.481.1.1.-4.506.126.126.198.217.807.

557.0.1.89.504.73.73.50.35.855.553.0.0.0.505.73.73.40.54.1069.557.0.1.33.504.73.73.35.35.989.642.0.0.0.504.73.73.34.

37.958.642.0.0.0.504.73.73.34.37.973.664.0.0.180.504.73.73.34.37.937.664.0.0.180.504.73.73.34.37.909.664.0.0.180.

504.73.73.34.37.880.664.0.0.180.504.73.16.34.37.924.642.0.0.0.504.73.16.34.37.896.642.0.0.0.510.73.16.30.114.863.658.

0.0.46.510.73.73.47.76.1007.655.0.0.175.510.73.73.28.67.1003.653.0.0.0.510.73.73.132.207.1009.726.0.0.254.510.73.73.132.

727.1036.724.0.0.216.510.73.73.132.727.1100.664.0.0.216.510.73.73.132.727.492.864.0.0.216.510.126.126.180.177.616.960.0.0.

90.510.126.126.63.126.655.890.0.0.20.510.126.126.63.126.655.972.0.0.20.510.126.126.29.126.673.896.0.0.90.510.126.126.39.

126.673.981.0.0.90.510.126.126.141.177.759.978.0.0.90.510.126.126.180.177.847.961.0.0.90.510.126.126.180.177.936.958.0.0.90.

510.126.126.54.177.782.899.0.0.45.510.126.126.54.177.736.899.0.0.135.510.126.126.54.177.802.899.0.0.135.510.126.126.54.177.716.

899.0.0.45.510.126.126.71.177.874.905.0.0.135.510.126.126.71.177.903.905.0.0.90.510.126.126.54.177.967.972.0.0.24.510.126.126.

102.177.987.994.0.0.97.510.73.73.54.177.987.935.0.0.24.510.73.73.37.126.666.948.0.0.20.510.73.73.37.126.666.865.0.0.20.503.

126.126.23.23.675.911.0.0.90.503.126.126.23.23.675.1005.0.0.90.510.73.73.187.47.686.950.0.0.90

Bannerlord Göktürkler bayrak tasarımı

Göktürkçe Türk yazısı:
11.116.116.1836.1836.788.797.1.0.-30.510.140.140.263.259.496.789.0.0.90.510.140.140.92.184.552.687.0.0.20.510.140.140.

92.184.552.806.0.0.20.510.140.140.43.184.579.696.0.0.90.510.140.140.57.184.579.819.0.0.90.510.140.140.207.259.704.816.

0.0.90.510.140.140.263.259.833.790.0.0.90.510.140.140.263.259.962.786.0.0.90.510.140.140.79.259.737.700.0.0.45.510.140.

140.79.259.671.700.0.0.135.510.140.140.79.259.767.700.0.0.135.510.140.140.79.259.641.700.0.0.45.510.140.140.104.259.872.

709.0.0.135.510.140.140.104.259.914.709.0.0.90.510.140.140.79.259.1007.807.0.0.24.510.140.140.149.259.1036.838.0.0.97.

510.116.116.79.259.1036.752.0.0.24.510.116.116.54.184.569.771.0.0.20.510.116.116.54.184.569.651.0.0.20.503.140.140.35.35.

581.717.0.0.90.503.140.140.35.35.581.854.0.0.90.510.116.116.518.70.597.665.0.0.90

Bannerlord Göktürk Türk bayrak tasarımı

Afşar Boyu:
11.89.74.1836.1836.750.807.1.0.-30.510.140.140.265.399.884.924.0.0.135.510.140.140.594.399.798.740.0.0.90.510.140.140.

230.399.709.607.0.0.45.510.74.74.344.360.709.531.0.0.45

Bannerlord Afşarlar bayrak tasarımı

Mount & Blade II: Bannerlord oyunundaki kültür ve karakter tasarımları için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

8 Yorum

    1. modu indirin sancak yapma sitesinde burda degil bi yazi var latta orda bannerpaste diye bi yazi var mavi ona tıklayin mod sayfasına yonlendiriyo modu yukleyip modules dosyasına atın sonra launcherden o modu kabul edin ve play deyin sonra oluyor

    2. 1.3.0 dan sonra kaldirildı cunku ctrl v olayi editor sitesine gir orda modu indir devami diger yorumda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı